Stanovy Svazku obcí Krašov

STANOVY

Svazek obcí Krašov

Část I.

Založení svazku obcí

 • 1

Podmínky vzniku

Svazek obcí byl založen na základě smlouvy o vytvoření svazku obcí, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku

 • 2

Název svazku

Název svazku zní: Svazek obcí Krašov

 • 3

Sídlo svazku

 Krsy 1, 330 38 Úněšov

 • 4

Předmět činnosti

Zabezpečování koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci obnovy venkova. Při této činnosti Svazek obcí Krašov vychází ze zpracovaných programů obnovy venkova v daném regionu. Především se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o přírodní a kulturní dědictví.

 • 5

Majetkové poměry

1) Majetek Svazku vzniká vložením členských příspěvků členů Svazku a jeho hospodářskou činností.

2) Členské příspěvky tvoří finanční prostředky, nepeněžité prostředky, nemovitosti.

4) Na případné ztrátě v hospodaření svazku se podílí členové Svazku v poměru dle jednotlivých členských podílů.

 • 6

Vznik členství

1)Prvními členy svazku se staly zakladatelské obce, které schválily smlouvu o vytvoření svazku obcí včetně těchto stanov.

2)Obce vstupují do svazku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Členství vzniká podáním přihlášky, u přidružených členů vzniká souhlasem Shromáždění zástupců.

 • 7

Zánik členství

Členství zaniká vystoupením člena ze Svazku, u obcí je třeba doložit usnesením zastupitelstva obce. Členství lze ukončit k 31.12. daného roku, v němž je Svazku doručeno ukončení členství. Tuto žádost je povinen člen Svazku doručit Výkonné radě 2 měsíce předem.

 Z vážných důvodů lze člena Svazku vyloučit a to pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny Shromáždění zástupců.

 • 8

Práva členů

1) Hlasovat na jednání Shromáždění zástupců.

2) Spolurozhodovat o obstarávání společných akcí.

3) Být pravidelně informován o výsledcích činnosti Svazku.

4) Při vystoupení nebo vyloučení ze Svazku má právo na vrácení věcí vnesených

    do Svazku.

 • 9

Povinnosti členů

1)  Provádět činnost v souladu s programem obnovy venkova.

2)  Vyvíjet činnost k dosažení určitého cíle Svazku.

3)  Realizovat v působnosti obecní samosprávy a vlastní působností usnesení ze shromáždění zástupců Svazku.

4)  Platit poplatky v určené výši a termínech dle usnesení shromáždění zástupců.

5)  Poskytnout majetkové hodnoty pro účely smlouvy v době stanovené smlouvou.

6)  Oddělit majetek, který poskytl pro činnost Svazku od ostatního svého majetku.

7)  Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení shromáždění zástupců Svazku.

část II.

 • 10

Orgány Svazku

Orgány Svazku jsou:

1) Shromáždění zástupců

2) Výkonná rada

3) Dozorčí rad

 • 11

Shromáždění zástupců

1)  Shromáždění zástupců (dále jen Shromáždění) je nejvyšším orgánem Svazku obcí – tvoří jej starostové a nebo jeden pověřený zástupce obce, která je členem Svazku.

2)  Schází se minimálně dvakrát do roka. Jednání řídí předseda výkonné rady, který jej také minimálně čtrnáct dní předem svolává na základě rozhodnutí výkonné rady.

3)  Do působnosti Shromáždění zástupců patří:

  a) rozhodovat o přijetí dalších členů

  b) rozhodovat o změně stanov Svazku

  c) volba a odvolání členů výkonné rady

  d) volba a odvolání dozorčí rady

  e) schvalování ročního rozpočtu a roční uzávěrky Svazku

  f) stanovení výše finančního podílu jednotlivých členů

  g) uzavření smluv o nájmu zařízení

  h) uzavírání smluv o spolupráci s tuzemskými i zahraničními subjekty

  i) rozhodování o vyloučení členů a zániku Svazku

4) Způsob rozhodování Shromáždění zástupců:

Shromáždění zástupců rozhoduje hlasováním, přičemž členové Svazku mají počet hlasů rovný (velikost podílu majetku nerozhoduje), každý člen 1 hlas.

Shromáždění zástupců je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina statutárních zástupců členů svazku obcí      

- rozhoduje se nadpoloviční většinou přítomných hlasů, vyjma hlasování o vyloučení člena, o změně stanov, o zániku Svazku a o změně zakladatelské smlouvy.

 • 12

Výkonná rada

1) Výkonná rada má 5 členů volené Shromážděním.

2) Předsedu výkonné rady a její členy volí Shromáždění zástupců.

3) Předseda výkonné rady v případě své nepřítomnosti pověří jednoho z členů

    výkonné rady svým zástupcem.

4) Do působnosti výkonné rady patří:

             a) Vedení účetnictví, evidence a archivace veškeré písemné dokumentace Svazku.

             b) Výkonná rada svolává Shromáždění dle potřeby, nejméně 2x do roka.

 c) Požádá-li jedna třetina členů o svolání Shromáždění, je výkonná rada povinna svolat mimořádné zasedání shromáždění do 30 dnů od doručení písemné žádosti. Připravuje podklady pro jednání Shromáždění zástupců

            d) Podávat informace členům Svazku a veřejnosti o činnosti svazku.

e) Statutárním zástupcem Svazku je předseda výkonné rady, který je oprávněn podepisovat právní akty.

 • 13

Dozorčí rada

 1) Dozorčí rada má 1 člena. V případě, že počet členů Svazku je nižší než 3, dozorčí rada se nevolí a funkci dozorčí rady nahrazuje kontrolor, volený Shromážděním.

2) Člen dozorčí rady nesmí být členem výkonné rady.

3) Do působnosti dozorčí rady patří:

            a) Provádět kontrolu hospodaření Svazku nejméně 1x ročně při roční uzávěrce.

            b) O kontrole hospodaření svazku podává zprávu vždy při zasedání Shromáždění.

            c) Účastní se zasedání výkonné rady s hlasem poradním.

část III.

 • 14

Změna stanov

Obsah těchto stanov může být změněn na návrh některého člena Svazku.

O změně rozhoduje Shromáždění zástupců a je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny členů Svazku.

 • 15

Zánik Svazku

1) Svazek obcí zaniká usnesením Shromáždění zástupců, k němuž je potřebná třípětinová většina.

2) Likvidační zůstatek (schodek) bude rozdělen mezi členy Svazku podle podílu na majetku.

3) Likvidátor bude ustanoven v souladu s obchodním zákoníkem.

                                                                                   předseda

                                                                                   Jan Orosz

Datum: 22.3.2012